ประกาศสอบราคา
ประกาศจัดจ้างโครงการ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 

 

โครงสร้าง อบต.ห้วยบง
โครงสร้างหลัก
อำนาจหน้าที่
ฝ่ายสภา
สมาชิกสภา
ฝ่ายบริหาร
พนักงานส่วนตำบล
แผน
แผนพัฒนาสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนเส้นทางความก้าวหน้า
งบประมาณ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียนในเขตพื้นที่
สถานพยาบาลในตำบล
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
รายชื่อหมู่บ้านในเขตพื้นที่
ติดต่อเรา
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง..
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
คู่มือประชาชน อบต.ห้วยบง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั่วไป
หลักธรรมนำองค์กร
ประชาสัมพันธ์
อีเมล์
ไอทีUpdate
55

 

 

กิจกรรมอัพเดท

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยาพสาเด็กและเยาวชน 14 ส.ค. 2562
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลังปีงบประมาณ2561-ปัจจุบัน
กิจกรรมย้อนหลังปีงบประมาณ2559-2560
กิจกรรมย้อนหลังปีงบประมาณ2557-2558
กิจกรรมย้อนหลังปีงบประมาณ2553-2556