ประกาศเรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 รายละเอียด....

 

 

คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้าง อบต.ห้วยบง
โครงสร้างหลัก
อำนาจหน้าที่
ฝ่ายสภา
สมาชิกสภา
ฝ่ายบริหาร
พนักงานส่วนตำบล
แผน
แผนพัฒนาสามปี
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนเส้นทางความก้าวหน้า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียนในเขตพื้นที่
สถานพยาบาลในตำบล
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
รายชื่อหมู่บ้านในเขตพื้นที่
แบบฟอร์มต่างๆ
สถิติการให้บริการ
 
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง..
 
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
คู่มือประชาชน อบต.ห้วยบง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั่วไป
หลักธรรมนำองค์กร
ประชาสัมพันธ์
อีเมล์
ไอทีUpdate
ติดต่อเรา

 

 

กิจกรรม/โครงการ

 
โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้น
 
อบต.ห้วยบง ออกพบ อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโคโรนา
 
24 เม.ย. 63 ได้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ในตำบลห้วยบง
 
ประชุมชี้แจงโครงการกู้เงินภายใต้เศรษฐกิจชุมชน โครงการเลี้ยงโคขุน โคเนื้อ
 
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย
 
 
 
กิจกรรม/โครงการ เพิ่มเติม...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 248 หมู่ที่ 8 บ้านหนองสระแบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์/โทรส412-1111
เว็บไซต์ http://www.huaybong.go.th อีเมล์ abt@huaybong.go.th   หรือติดต่อผ่านช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนร้องทุกข์

facebook : เพจ อบต.ห้วยบง  :  เพจ ป้องกันฯ อบต.ห้วยบง

แผนที่ตั้ง อบต.ห้วยบง