อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
Powerpoint presentation

หน้าที่ของแต่ละส่วน

(สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

สำนักปลัด
มีหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและการเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานแผน งบประมาณ
งานนิติการ ซึ่งถือเป็นงานหลัก และยังมีงานอื่นๆ อีกหลายด้านเช่น งานจัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งาน รวบรวมข้อมูลสถิติ
งานแปลเอกสาร งานเตรียมการสำหรับการประชุมงาน บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำรายงานประชุม และรายงานอื่นๆ งาน
ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ รวมทั้ง กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โดยแบ่งงานภายในออกเป็นดังนี้

งานธุรการและการเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานประชุมสภา อบต. งานบริหารงานบุคคล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมาย

งานแผนและงบประมาณ
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรวบรวม วิเคราะห์และให้บริการข้อมูล สถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ ในการวางแผนและการ ประเมินผล
ตามแผนทุกระดับ งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจำปี
งานจัดเตรียมเอกสารแนวทาง การปฏิบัติงานประจำปีให้งานต่างๆ งานรวบรวมข้อมูลทางสถิต ิและ งบประมาณงานเสนอแนะ
และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ การจัดทำงบประมาณ งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล
หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานกฎหมายและคดี
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรวบรวม วิเคราะห์และให้บริการข้อมูล สถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ ในการวางแผนและการ ประเมินผล
ตามแผนทุกระดับ งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจำปี งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีให้งานต่างๆ งานรวบรวมข้อมูลทางสถิต ิและ งบประมาณงานเสนอแนะ
และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

กองคลัง
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบ ใบสำคัญ ฎีกา
งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน การ จัดสรรเงินต่างๆ
การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบ ทดลองประจำเดือน
ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในเป็นดังนี้

งานการเงินและบัญชี
- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
- งานควบคุมและการจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
- งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
- งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
- งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
- งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
- งานการซื้อและการจ้าง
- งานจัดทำทะเบียนพัสดุ
- งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
- งานการจำหน่ายพัสดุ
- งานเก็บรักษา และเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง
การเบิกจ่าย การจัดเก็บรักษา การซ่อมแซมบำรุงรักษา การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุ สัญญา การเปลี่ยน
แปลงสัญญาซื้อสัญญาจ้าง

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บรายได้และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย มี หัวข้อ ดังต่อไปนี้
ภาษีโรงเรือน
เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง นั้น เช่น ตึกแถว
ร้านค้า บ้านเช่า บริษัท ห้างร้าน อู่ซ่อมรถ เป็นต้น
อัตราภาษี ร้อยละ 1.25 ของค่ารายปี
ภาษีป้าย
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่า จะ แสดง หรือโฆษณา
ไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น
อัตราภาษี
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือกับเครื่องหมายอื่นๆ คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 เมตร
3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
- ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย
- ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่หรือประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 ให้เสีย 200 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่
อัตราภาษี
- จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

กองช่าง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านโยธา การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ
และงานเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมงานเกี่ยวกับแผนงานที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีการจำแนกงานเป็นดังนี้
งานโยธามีหน้าที่
- งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านโยธา
- งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านโยธา
- งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบงานโยธา
งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่
- งานด้านก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ
- งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
- งานซ่อมบำรุงอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
- งานควบคุมดูและอาคารสถานที่
- งานบำรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- งานให้คำปรึกษาและแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
- งานประมาณราคาซ่อมบำรุงรักษา

กองสวัสดิการสังคม
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เด็กและเยาวชน และด้านอาชีพ ของประชน
ในเขตความรับผิดชอบของตำบลห้วยบง ซึ่งสามารถระบุกิจกรรมได้ดังนี้
- มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- มอบเบี้ยยังชีพผู้พิการ
- มอบเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- พัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน
- พัฒนางานอาชีพต่างๆ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับ ตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ