โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้น

 
          อบต.ห้วยบง เพาะชำกล้าไผ่มงคล ตามโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้น