โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบล

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็น
พลเมืองดี มีส่วนร่วมในการคิด แก้ปัญหา พัฒนา
ท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรม และรักษาทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกจิตสำนึกให้
เยาวชนเห็นคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการป้องกันและหลีก
เลี้ยงปัญหาเพศสัมพันธ์
4.เพื่อให้เด็กและเยาวชนเคารพ ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของสังคม มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม
5. เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถ ยกระดับ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและ
เยาวชน จำนวน 150 คน
กลับหน้าหลัก