โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2562
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2563
 
 
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2562
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
                    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงเป็นหน่วยงานสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมโดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร
 
 
 

      กลับหน้าหลัก