โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

 
                     โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์ และคนที่ร้ายแรง หากพบอาการป่วยแล้วมักจะตายทุรายทั้งในคนและสัตว์ เป็นภัยร้ายใกล้ตัว โดยเฉพาะผู้เลี้ยงสุนัข แมว รวมทั้งคนที่สัมผัสกับสุนัขและแมวเป็นประจำ โดยปัจจุบันพบผู้เลี้ยงสุนัขแมวส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าเลี้ยงสุนัข แมว อยู่ในบ้านไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพราะเลี้ยงดูอย่างดี ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด จากการสอบสวนโรคของกรมปศุสัตว์พบว่าสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามาจากสัตว์ที่ไม่ได้รับวัคซีนและไม่ทราบประวัติวัคซีนถึงร้อยละ 84.17
                      องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอเมืองชัยภูมิ ได้ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัข และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและออกบัตรประจำตัวให้กับผู้ผ่านการอบรม การฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ขึ้น โดยเน้นกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว