อบต.ห้วยบง ออกพบ อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโคโรนา

 
          อบต.ห้วยบง ได้ออกพบปะประชาชน
                               - ติดตามเสริมพลังให้กับผู้นำชุมชน อสม. และคณะกรรมกรรมหมู่บ้านในการคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามายังหมู่บ้าน
                               - ติดตามเยี่ยมและให้คำแนะนำกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) และเกิดการว่างให้ขึ้นทะเบียนจาก อบต. เพื่อรับการช่วยเหลือ
                               - มอบวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบด้วย ถุงมือ แอลกอฮอล์ 70% Face side และหน้ากากอนามัย ให้กับทีมคัดกรองในหมู่บ้านและกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
          พร้อมกับ แจ้งแนวทางการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข และแจ้งแนวทางการอุดหนุนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน พร้อมกับการจัดทำแผนหมู่บ้าน
   
 
 

โครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อระบบหายใจและไวรัสโคโรนา(Covid 19)