Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณงบประมาณ 2562
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559