ระเบียบ/กฎหมาย  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2560  
  พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  

กลับหน้าหลัก