การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน   สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
และ บ้านหินกอง หมู่ 6 ต.ห้วยบง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ วันที่ 13 กันยายน 2559