โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลห้วยบง

โครงการขุดลอกหนองชุมแสง หมู่ 13
   

 


โครงการขุดลอกลำห้วยม่วง(ตอนล่าง)

   

 


โครงการขุดลอกกิ๋วคอม้า หมู่ 4

   

 


โครงการขุดลอก (โครงการของอำเภอเมืองชัยภูมิ)

   

 


โครงการขุดลอกลำห้วยหว้า หมู่ 10 (โครงการของอำเภอเมืองชัยภูมิ)