ประชุมชี้แจงโครงการกู้เงินภายใต้เศรษฐกิจชุมชน โครงการเลี้ยงโคขุน โคเนื้อ

             24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงได้ชี้แจงโครงการกู้เงินภายใต้เศรษฐกิจชุมชน โครงการเลี้ยงโคขุน โคเนื้อ บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ที่ 14 งบประมาณ 100,000 บาท และได้ให้ข้อเสนอแนะในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตในวิกฤติการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พร้อมทั้งแจ้งแนวทางนโยบายการทำธนาคารน้ำใต้ดิน