ประกาศ

 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ประกาศมาตรการต่างๆ
ประกาศสอบราคาโครงการต่างๆ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศจัดจ้างโครงการ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชน
ประกาศนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ประกาศรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ห้วยบง
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
 

 

  กลับหน้าหลัก